Έρευνες Αγοράς

Έρευνες Αγοράς


   Αναπόσπαστο κομμάτι του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι η βαθιά γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η μελέτη και παρακολούθηση της αγοράς, επιτυγχάνεται μέσα από τεχνικές και μεθόδους οι οποίες αφορούν αφενός στην ανάλυση δευτερογενών δεδομένων (μελέτες, δημοσιεύσεις κ.λ.π.) και αφετέρου στην εξέταση πρωτογενών δεδομένων με την υλοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών αγοράς.

   Στόχος των ερευνών είναι να παρέχουν μια αντικειμενική πληροφόρηση και να καθιστούν εφικτή την αποτύπωση των τάσεων της αγοράς, των αναγκών των πελατών, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ανταγωνιστών και τελικά, να αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

   Η έρευνα αγοράς είναι ουσιαστικά μια φωτογραφία της αγοράς που θέτουμε σαν στόχο. Μέσω της έρευνας ανακαλύπτουμε το μέγεθος της αγοράς, κατά πόσο μπορούμε να εισέλθουμε στην αγορά αυτή, πόσοι πολλοί και πόσο μεγάλοι είναι οι ανταγωνιστές μας και κατά πόσο μπορούμε εμείς να ξεχωρήσουμε και να αποσπάσουμε το ποσοστό των πελατών που μας ενδιαφέρει.

   Η έρευνα αγοράς είναι βασικό συστατικό για την ανάπτυξη και προώθηση μιας ιστοσελίδας αφού αποτελεί τον κατευθυντήριο άξονα στην κατασκευή μιας ιστοσελίδας για να κατανοήσουμε ποιές επιχειρηματικές ευκαιριές θα πρέπει να αξιοποιήσουμε.

   Πως λοιπόν μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση μου η έρευνα αγοράς; Απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις, για κάθε project που αναλαμβάνουμε, σχεδιάζουμε με τα καταλληλότερα κριτήρια την ιστοσελίδα σας και είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε με τις προτάσεις μας, να γίνετε καλύτεροι σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων σας.

Τοποθέτηση στην αγορά
 • Ποια είναι η αγορά (κοινό-στόχος) που απευθύνομαι και ποιες οι ανάγκες της;
 • Πόσοι και ποιοι γνωρίζουν την ύπαρξη της εταιρείας μου;
 • Τι είδους προϊόντα πρέπει να διαθέτω στην αγορά;
 • Πως μπορώ να μειώσω το ρίσκο πριν από την διάθεση ενός νέου προϊόντος στην αγορά προλαμβάνοντας μία ενδεχομένως λανθασμένη κίνηση;
 • Πως να αποφασίσω ποιες από τις εναλλακτικές ιδέες για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αγορά;
 • Ποιες προωθητικές ενέργειες μπορούν να αυξήσουν τη ζήτηση του προϊόντος;
 • Πόσοι τελικά προτίθενται να γίνουν πελάτες;
Επικοινωνία
 • Τι πρέπει να επικοινωνήσω, σε ποιον και με ποιο τρόπο;
 • Πόσο αποτελεσματική είναι η επικοινωνία μου και ποια επίδραση έχει στην εικόνα της εταιρείας;
 • Ποια είναι η καταλληλότερη επικοινωνιακή πολιτική;
 • Ποια από τις εναλλακτικές προσεγγίσεις για μια νέα διαφήμιση είναι αυτή που θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη απήχηση και αγοραστικό ενδιαφέρον στην αγορά;
Εικόνα
 • Ποια είναι η εικόνα και οι αξίες της εταιρείας μου στα μάτια των πελατών μου, καθώς και των πελατών του ανταγωνισμού;
 • Πως τοποθετείται η εικόνα της εταιρείας σε σχέση με τις ανταγωνιστικές;
 • Ποια είναι η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών κινήσεων στην εικόνα της εταιρείας και πως μεταβάλλεται αυτή διαχρονικά;
 • Με ποιους τρόπους μπορώ να βελτιώσω την εικόνα της εταιρείας, να την εξελίξω στρατηγικά και να αποκτήσω ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά;
Σχέση με τους πελάτες
 • Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες μου;
 • Ποιο είναι το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς;
 • Ποιες υπηρεσίες είναι πιο σημαντικές για τους πελάτες μου και σε ποιες από αυτές πρέπει να βελτιωθώ;
 • Πού κυμαίνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τον ανταγωνισμό;
 • Πως μπορώ να θεσπίσω δείκτες για την διαχρονική παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών μου και να ελέγξω την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών κινήσεων;
 • Πόσο πιστοί είναι οι πελάτες μου και πόσο πρόθυμοι να συστήσουν τις υπηρεσίες μου σε τρίτους; Για ποιους λόγους πρώην πελάτες μου στράφηκαν στον ανταγωνισμό;